กทม. เข้มสงกรานต์ 61 ระดมเทศกิจดูแลประชาชน

(29 มี.ค.61) เวลา 13.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวดิ่งสำนักเทศกิจ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่ของชาวไทย ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนา อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร อุบัติเหตุ รวมทั้งอาจมีการก่อความไม่สงบ หรือก่อวินาศกรรมโดยมุ่งเน้นในบริเวณสถานที่สำคัญ สถานที่จัดกิจกรรมรื่นเริง สถานีขนส่งทั้งทางบก และทางน้ำ ย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความสงบ รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันรวมถึงลดการสูญเสียและสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 -17 เม.ย.61
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด เข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยได้สั่งการให้สำนักงานเขตจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ระดับเขต ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 จัดตั้งศูนย์บริการ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลทัองที่ ทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิ หน่วยเบสท์ (best) และอื่นๆ ร่วมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฯ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยให้ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตจัดชุดตรวจและปฏิบัติการตรวจพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประสานหน่วยงานความมั่นคงเพื่อป้องปรามเหตุที่จะเกิดขึ้นในบริเวณชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น ตรวจสอบจุดติดตั้งกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่พร้อมประสานขอดูภาพกรณีมีเหตุร้าย และกำหนดความจำเป็นในการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่สำคัญที่ไม่มีกล้อง CCTV เพื่อให้สำนักการจราจรและขนส่งเร่งติดตั้งให้ชั่วคราว จัดระเบียบพื้นที่ห้ามมิให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าและผู้ค้าในพื้นที่จัดกิจกรรม หรือจัดให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ แก้ปัญหาการจับจองพื้นที่และการนำพื้นที่สาธารณะไปหาประโยชน์ของผู้มีอิทธิพล รวมทั้งกำหนดมาตรการ 5 ป ห้ามมิให้มีการฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด ประกอบด้วย ประหยัด ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดแป้ง และปลอดโป๊ และให้ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการ กรณีมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม หรือจุดตรวจร่วมในการรักษาความปลอดภัยโดยมอบหมายฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตให้การสนับสนุนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณามาตรการหรือการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้รายงานผลการปฏิบัติผ่านศูนย์วิทยุอัมรินทร์
 
 
e-max.it: your social media marketing partner