กทม.เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่13

(29 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13 โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน  
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการสามัญสังกัดกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จากสำนักงานและสำนักงานเขต จำนวน 22 คน และข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน เพื่อพัฒนาแนวความคิดของผู้เข้ารับการอบรมให้กว้างไกลทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถกำหนดนโยบายและวินิจฉัยสั่งการ และคาดสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ทั้งนี้ การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2527โดยใช้ชื่อหลักสูตร “นักบริหารระดับอาวุโส”ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนานักบริหาร ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารของกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบ เมื่อปี พ.ศ.2549ให้เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตร “นักบริหารมหานครระดับสูง” แบ่งการอบรมออกเป็น 5 หมวดวิชา คือ หมวดการพัฒนาภาวะผู้นำ หมวดบริการมหานคร หมวดการบริหารทรัพยากร หมวดคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และหมวดการเสริมสร้างประสบการณ์ และบูรณาการความรู้และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 12 รุ่น 
 
 
  ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญที่จะเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้บริหาร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รอบด้าน และเชื่อมโยงในทุกมิติ ซึ่งนักบริหารยุคใหม่จำเป็นต้องมีความตระหนักและตื่นตัวพร้อมที่จะทำงานในเชิงรุกอย่างบูรณาการ โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนคติประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ต่อไป 
 
 
-----------------------     (รัชนีย์ กปส. /สุภรุชญา น.ศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner