กทม.จับมืออาชีวศึกษา เตรียมเปิดหลักสูตรทวิศึกษา เรียนสายสามัญควบคู่วิชาชีพ

(28 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) ยุทธศาสตร์ "มหานครสำหรับทุกคน" ที่มีเป้าหมายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการดำรงชีพและประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวได้ โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการและผู้แทนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวได้ในทุกภาคส่วน สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียนสายสามัญของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน สามารถขยายกลุ่มผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้เรียนจะได้วุฒิการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญและสมรรถนะต่างๆในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้ มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มีความเป็นสากล สร้างมาตรฐานและองค์ความรู้ในวิชาชีพต่างๆให้เป็นที่ยอมรับ โดยผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษาสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อวัดระดับความชำนาญในสาขาวิชาชีพ ให้เป็นไปตามระดับทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ดูแลรับผิดชอบ 6 กลุ่มสำนักงานเขต จัดการประชุมระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในพื้นที่กลุ่มเขต ในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน วางแนวทางรูปแบบในการจัดการศึกษาร่วมกัน การจับคู่ระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับวิทยาลัยอาขีวศึกษา เพื่อจัดจำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษา เตรียมจัดตารางการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรทวิศึกษาสามารถเปิดสอนได้ทันในภาคเรียนที่ 1/2561 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner