กทม. มอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรม

(28 มี.ค.61) เวลา 13.00 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมในกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงธนใต้ และกรุงเทพใต้ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่าย และผู้เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 90 คน ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.   
 
  ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มรุกขกรจิตอาสา และการไฟฟ้านครหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรม เพื่อผลิตรุกขกรให้เพียงพอต่อภารกิจของกรุงเทพมหานครที่ต้องดูแลต้นไม้ในที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และสร้างเครือข่ายรุกขกรที่มีประสิทธิภาพในการดูแลต้นไม้เมือง เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองตามมาตรฐานสากลที่ใช้หลักรุกขกรรม และให้ต้นไม้ใหญ่สามารถอยู่ร่วมกับถนน สายไฟฟ้า และชุมชนเมืองได้ โดยในปี 2561 กำหนดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง 50 เขต จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 1 กลุ่มเขต ระยะเวลาฝึกอบรม 6 วัน ทั้งนี้ได้ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  รุ่นที่ 2 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และรุ่นที่ 3 กลุ่มเขตกลุ่มกรุงเทพใต้   
 
 
         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ได้มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมที่ถูกต้อง อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายบุคลากรด้านรุกขกรรมที่มีความเข้มแข็ง เพื่อดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ เป็นร่มเงา เป็นพื้นที่สีเขียวอยู่คู่กับเมืองหลวงตลอดไป  
 
 สำหรับการอบรมรุ่นต่อไป กำหนดจัดขึ้น ณ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เม.ย. 61 และวันที่ 9 – 11 เม.ย. 61 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 24 – 26 เม.ย .61 และวันที่ 1 – 3 พ.ค. 61 และกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 61 และวันที่ 15 – 17 พ.ค. 61   
 
---------------  (ชลธิชา กปส./ปชส.สสล. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner