Up

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คณะผู้บริหาร-โปสเตอร์