Up

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 Hot
นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร