BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

บางกอกน้อยรับอาสาสมัครหลายอัตรา

นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2424 0056 ต่อ 5689 ในวันและเวลาราชการ

--------------------   (อิทธิพล...กปส./ปชส.บางกอกน้อย รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11