BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 1–9 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2248 6210 ต่อ 3947 ในวันและเวลาราชการ

สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ

เขตพระนคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน  9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 12 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 5578 ต่อ 6556 ในวันและเวลาราชการ

เขตคันนายาว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน  9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 5–9 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9961 ต่อ 5155 ในวันและเวลาราชการ

เขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำเรือ บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 5–9 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 28 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 28 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7386 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิ.ย.60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11