BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตยานนาวา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2295 0929 ต่อ 6739 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตมีนบุรี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครและคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย.  59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานธุรการ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น 5 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7219 ในวัน เวลาราชการ

เขตประเวศ รับสมัครอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนร่วมใจพัฒนา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149 ต่อ 6387 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตราชเทวี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 4206 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

ธนบุรีรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

น.ส.จุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 3) สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พ.ย. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5636 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส1 จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2377 5494 ต่อ 5780 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11