BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666 ต่อ 5856 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

คลองสานรับลูกจ้างหลายอัตรา

นายประยูร ครองยศ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2437 5279 ต่อ 5057 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 24 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น 3) ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) ระหว่างวันที่ 14–20 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224 ในวัน ราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงานวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสวนหลวง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 9 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่    ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 1-9 ธ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2321 7926 ต่อ 7058 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครคนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารวิเศษภักดี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธ.ค. 59

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วัฒนารับลูกจ้างชั่วคราว

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ  ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 7) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2381 3982 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11