BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

กทม. รับแพทย์และพยาบาล  80 อัตรา

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 60

นายพิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 38 ตำแหน่ง ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ จำนวน 40 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

ดินแดงรับอาสาสมัครลานกีฬา

นางสาวใสศรี  หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2245 2654  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางมนต์จันทน์ จันทร์คงช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตวังทองหลาง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มี.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6991 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางมนต์จันทน์ จันทร์คงช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางขุนเทียน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตจำนวน 3 อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจเข้ารับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มี.ค. 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2416 5406 ต่อ 5836 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตหนองแขม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 3) ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2421 0939 ต่อ 7309 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตหนองแขม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 3) ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2421 0939 ต่อ 7309 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สาทรรับอาสาสมัครหลายอัตรา

นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11