BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตดอนเมือง นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอกซอย และสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์          ให้เรียบร้อยและสวยงาม โดยดำเนินการกวาดล้างผิวจราจร ทางเท้า เส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 บริเวณชุมชน นปอ. ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9414

เขตบางนา นายชวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯ เขตฯ กำหนดวันพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทางเพื่อให้เขตเป็นเขตที่น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 60 บริเวณเกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาออก  ใต้สะพานกลับรถเซ็นทรัลบางนา วันที่ 22 มิ.ย. 60  เกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ ซ.บางนา-ตราด 30 ถึงสะพานลอยหน้าเซ็นทรัลบางนา วันที่ 24 มิ.ย. 60 ซ.บางนา-ตราด 12 ถึง ซ.บางนา- ตราด 14 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 0 2173 5269 / เขตฯ จะทำการพัฒนาศาสนสถานตามโครงการ “พัฒนาสภาพแวดล้อมศาสนสถาน” เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ณ วัดศรีเอี่ยม และวันที่ 29 มิ.ย. 60 วัดผ่องพลอยวิริยาราม โดยจะดำเนินการทำความสะอาด ล้างพื้น กำแพง รั้ว ทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะ บริเวณโดยรอบศาสนสถาน เพื่อให้ศาสนสถานทุกแห่ง มีความสะอาดและได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติศาสนกิจจูงใจให้ประชาชนเข้าหาแหล่งธรรมะมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตยานนาวา นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้งดงาม วันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. วัดโพธิ์แมนคุณาราม

เขตหนองจอก นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน ตามโครงการ "ถนนคนยิ้ม" เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันที่ 22 มิ.ย. 60 บริเวณ ถ.เชื่อมสัมพันธ์ตลอดสาย และวันที่ 29 มิ.ย. 60 ถ.ฉลองกรุงตลอดสาย

เขตดุสิต นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดแผนการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำและรางวี ในถนนและซอยต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 21 มิ.ย. 60 ชุมชนข้างวัดประชาระบือธรรม วันที่ 22 มิ.ย. 60 ชุมชนสามเสน 30-32 และวันที่ 23 มิ.ย. 60 วัดน้อยนพคุณ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)


 


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11