BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนมีนบุรีบริการรับแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี เคลื่อนที่

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตทุกแห่ง ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นฯ ดังกล่าว เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการรับแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ บริเวณศูนย์บริการฉับไวใสสะอาดเขตมีนบุรี (BFC) ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการ อีกทั้ง ได้กำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการรับแบบสอบถามฯ ในแหล่งชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรี ดังนี้ วันที่ 21 มิ.ย. 60 บริเวณศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี (ตลาดมีนบุรีใหม่)  ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 60 บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานเคหะชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี เวลา 09.00-12.00 น. โดยประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถขอ และยื่นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ www.damrongdhama.moi.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1111 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

-----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11