BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ

(20 มิ.ย.60) เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางรัก ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม การนี้ นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม เขตบางรัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE และบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่เขตบางรัก อาทิ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ เขตบางรัก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชนในเขตบางรัก ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก       และโรงแรมนารายณ์ จากนั้น พระราชทานเข็มให้แก่ผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทานเงินเข้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เพื่อนำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิต่อไปในอนาคต และพระราชทานคำปรึกษาให้แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น รวมทั้งสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางรักด้วย

สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการฯ เนื่องจากทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของประชาชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

--------------------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)


 

มีนบุรีนำร่องบริการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง” โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี พร้อมบริการทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ บริเวณสำนักงานที่ทำการเคหะชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทำหมันสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งกระตุ้นเตือนประชาชนทั่วไปและเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละครั้ง และขอเตือนผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้คลุกคลีกับสัตว์ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน หากถูกสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้ง เช็ดให้แห้ง ใส่สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือยารักษาแผลสดอื่นๆ แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ ศูนย์สาธารณสุข 43 (มีนบุรี) ถ.สีหบุรานุกิจ โทร. 0 2914 5822

-----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

 

ราษฎร์บูรณะออกตรวจพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาประชาชน

นางดรุณี กิจประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจพื้นที่ในวันที่ 21 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยออกตรวจบริเวณ ซ.ราษฎร์บูรณะ 19, 21 และ 23 เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนทำการแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที และหากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2428 2789 เพื่อเขตฯ จะได้ออกตรวจจุดที่มีปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

-----------------        (นิตยา...เขตราษฎร์บูรณะ รายงาน)

 

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตดอนเมือง นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอกซอย และสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์          ให้เรียบร้อยและสวยงาม โดยดำเนินการกวาดล้างผิวจราจร ทางเท้า เส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 บริเวณชุมชน นปอ. ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9414

เขตบางนา นายชวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯ เขตฯ กำหนดวันพัฒนาทำความสะอาดที่ว่างริมทางเพื่อให้เขตเป็นเขตที่น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 60 บริเวณเกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาออก  ใต้สะพานกลับรถเซ็นทรัลบางนา วันที่ 22 มิ.ย. 60  เกาะกลาง ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ ซ.บางนา-ตราด 30 ถึงสะพานลอยหน้าเซ็นทรัลบางนา วันที่ 24 มิ.ย. 60 ซ.บางนา-ตราด 12 ถึง ซ.บางนา- ตราด 14 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 0 2173 5269 / เขตฯ จะทำการพัฒนาศาสนสถานตามโครงการ “พัฒนาสภาพแวดล้อมศาสนสถาน” เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ณ วัดศรีเอี่ยม และวันที่ 29 มิ.ย. 60 วัดผ่องพลอยวิริยาราม โดยจะดำเนินการทำความสะอาด ล้างพื้น กำแพง รั้ว ทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะ บริเวณโดยรอบศาสนสถาน เพื่อให้ศาสนสถานทุกแห่ง มีความสะอาดและได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติศาสนกิจจูงใจให้ประชาชนเข้าหาแหล่งธรรมะมากขึ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตยานนาวา นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้งดงาม วันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. วัดโพธิ์แมนคุณาราม

เขตหนองจอก นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน ตามโครงการ "ถนนคนยิ้ม" เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันที่ 22 มิ.ย. 60 บริเวณ ถ.เชื่อมสัมพันธ์ตลอดสาย และวันที่ 29 มิ.ย. 60 ถ.ฉลองกรุงตลอดสาย

เขตดุสิต นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดแผนการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ช่องตะแกรงรองรับน้ำและรางวี ในถนนและซอยต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 21 มิ.ย. 60 ชุมชนข้างวัดประชาระบือธรรม วันที่ 22 มิ.ย. 60 ชุมชนสามเสน 30-32 และวันที่ 23 มิ.ย. 60 วัดน้อยนพคุณ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)


 


 

หนองจอกชวนแยกแลกต้นไม้

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

-----------------        (ฐิติวรดา...เขตหนองจอก รายงาน)

 

ตลิ่งชันทำบุญฉลองหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร

นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญฉลองหอพระ โดยการอัญเชิญพระพุทธปฏิมากร จากห้องประชุมชั้น 3 อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ตั้งหอพระด้านหน้าสำนักงานเขต มีพิธีทำบุญ สวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 30 รูป ในวันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

-----------------        (ปชส...เขตตลิ่งชัน รายงาน)

 

รถสวัสดิการเคลื่อนที่ให้ความรู้เด็กและเยาวชน เขตลาดกระบัง เดือน มิ.ย. ครั้งที่ 4

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก  ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11 และศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 8 เขตลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11