BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

ลาดพร้าวออกหน่วยบริการประชาชน ดึงการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัด โครงการ “ลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตลาดพร้าวให้เป็นเขตที่สะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างความสุข ความเจริญมั่นคงต่อประชาชน ชุมชน และสังคม โดยกิจกรรม ที่จะดำเนินการ ได้แก่ การรณรงค์เก็บผักตบชวาในลำคลองและลำรางในพื้นที่เขต การวัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า Bangkok Brand และสินค้าเกษตรของชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตลาดพร้าวทั้ง 3 แห่ง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริการสาธารณะต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การให้ความรู้ด้านการออม การให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการตัดผมฟรี การให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว โดยเขตฯ กำหนดออกหน่วยบริการประชาชนในวันที่ 23 มิ.ย. 60เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 ถ.นาคนิวาส 48 แยก 14-13 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2538 6399

-----------------        (ปชส...เขตลาดพร้าว รายงาน)

 

ลาดกระบังจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจจับควันดำ-เสียงดังร่วมกับบก.จร.

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ในวัน 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ร่มเกล้า  ซ.ร่มเกล้า 30-52 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)


 

บางพลัดเปิดสอนทำดอกไม้จันทน์

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการเรียนการสอนการทำดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เขตฯ จึงขอปเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ในพื้นที่ และผู้มีจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6189-6190

-----------------        (ปชส...เขตบางพลัด รายงาน)

 

วัฒนาแจ้งการปิดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจะปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องดับไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 16.00 น. ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไม่สามารถใช้การได้ ดังนั้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน เว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ (ยกเว้นการแจ้งตาย)

-----------------        (ปชส...เขตวัฒนา รายงาน)

 

ทุ่งครุจัดโครงการสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด

นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานประกอบการต้นแบบ และขยายการดำเนินงานสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด รวมทั้งเพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการพื้นที่เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนสถานประกอบการ จำนวน 120 คน เพื่อนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ ตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

-----------------        (ปชส...เขตทุ่งครุ รายงาน)


 

ประเวศประชุมกรรมการชุมชนฯ

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน มิ.ย. 60 ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงนโยบายกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ ร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่เขต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-----------------        (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

 

บางเขนกำชับทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เขตฯ เปิดศูนย์รับร้องทุกข์เขตบางเขน ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางเขน เพื่อคัดกรองและส่งต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน หากประชาชนพบเหตุเดือดร้อนรำคาญสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้ที่ โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5856  0 2972 9960 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------        (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11