BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

ธนบุรีจัดอบรมให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เรื่องหลักจริยธรรม โดยกำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การกระทำทุจริตฯ และการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “วินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม”  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5607 และ 5608

-----------------        (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)


 

เชิญชวนชาวลาดกระบัง สมัครเข้ารับการคัดเลือก “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร”

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปสมัครคัดเลือก “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 6288

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

บางกอกใหญ่จัดโครงการ “ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์”

นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการ “ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ระดับพื้นที่เขต สำนักงานเขตบางกอกใหญ่” ในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอมรินทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะชีวิตที่ได้รับจากการอบรมให้แก่ครอบครัว รวมถึงบุคคลใกล้ชิดให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี

-----------------        (ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)


 

หลายเขตจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เขตดุสิต นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดเดินรณรงค์ในกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดเขตดุสิต ประจำปี 2560” เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด และเป็นการร่วมแสดงพลังทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เขตบางเขน นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้ผลิตสื่อรณรงค์ เพื่อแสดงความอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบนโยบาย การแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรของยาเสพติด เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ในวันที่ 26  มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณลานจอดรถ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอกซ์ตร้า รามอินทรา และสิ้นสุดที่ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะ แจส รามอินทรา กม.2 จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

เขตมีนบุรี นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขตฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้บริเวณ หน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 08.00 น. บริเวณ ถ.สีหบุรานุกิจ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมรณรงค์ได้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2540 7214

เขตธนบุรี     นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำเขต กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาล อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดจากบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตธนบุรี ถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) ในวันที่ 26 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–11.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5607 และ 5608

-----------------        (ปชส...เขต
 

ยานนาวาเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท เพื่อสิทธิรับสวัสดิการกับ 15 ธนาคาร

นายชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ยกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชี) โดยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมกับลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromtPay) ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากและมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคม หรือเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน อาทิ  เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ เงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากศูนย์บาทได้กับธนาคารไทย 11 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2294 0929 ในวัน และเวลาราชการ

-----------------        (ปชส...เขตยานนาวา รายงาน)

 

มีนบุรีชวนสมัครคัดเลือกแม่ตัวอย่าง กทม. ภายใน 28 มิ.ย.นี้

นายสว่าง  แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงาน “เชิดชูเกียรติวันแม่ ประจำปี 2560” ขึ้น  ในวันที่ 11 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป โดยคัดเลือกแม่ตัวอย่างจาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยคุณสมบัติแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครประจำปี 2560 คือ เป็นผู้มีทะเบียนบ้านในเขต กทม.(พื้นที่เขตมีนบุรี) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง บุตรธิดาประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น เลี้ยงดูลูกซึ่งพิการ หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฯลฯ เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน และลุ่มหลงในอบายมุข ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณ  เขตฯ จึงขอเชิญชวนแม่ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งรายชื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครประจำปี 2560” เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป สามารถขอแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตมีนบุรี (ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง) ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2540 7901 หรือ 0 2540 7156 ต่อ 6686, 6688

-----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)


 

ป้อมปราบฯ บริการจัดเก็บไขมัน

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตกทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ ช่วงที่ผ่านมาเขตฯ ได้เตรียมการรับมือในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ขุดลอกคู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหลทั่วพื้นที่ของเขต จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าปัญหาหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง คือ ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค จึงขอความร่วมมือโรงแรม ตลาด ร้านอาหาร บ้านเรือน และสถานประกอบการต่างๆ โดยเขตฯ พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจร มุ่งเน้นให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในระยะยาว ในโครงการ “จัดเก็บไขมันแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง” เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค ซึ่งไขมันที่จัดเก็บได้จะแปรรูปทำปุ๋ยอินทรีย์และแท่งเชื้อเพลิง อัตราค่าบริการเก็บไขมันลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไป 250 บาท เศษของลูกบาศก์เมตรต่อไป (ไม่เกินครึ่งหนึ่งของลูกบาศก์เมตร) คิดเพิ่ม 150 บาท ติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทรศัพท์ 0 2281 3012 หรือ http://www.facebook.com/ruksapps นอกจากนี้เขตฯได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่ม LINE “เครือข่ายรณรงค์จัดเก็บไขมัน” ได้

-----------------        (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11