BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม.รับสมัครประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แจ้งว่า สำนักฯได้จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนใช้ดนตรีเป็นสื่อในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหาสังคมและยาเสพติด ในระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร

เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือโทร. 098-258-3542 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ “กองประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์” เลขที่ 55/112 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคารระบายน้ำ ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร 0-2246-0287 ในวันและเวลาราชการ

------------------------------------ (นักบุญ...กปส.รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11