BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. กำหนดหลักเกณฑ์สอบบรรจุใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) แจ้งว่า สำนักฯ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นใหม่แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป ดังนี้ ให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) ก่อน ซึ่งผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด ภาค ก. ไม่มีผลเป็นคะแนน แต่ใช้เกณฑ์ ผ่าน-ไม่ผ่าน และสามารถนำไปใช้สมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีประกาศรับสมัครสอบ แข่งขัน ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถนำมายื่นได้เช่นกัน

นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไว้ในการสอบเพื่อวัดภาค ก. สำหรับผู้เข้าสอบ ภาค ก. ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP หรือ TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด หรือผลการทดสอบจากสถาบันอื่นตามที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.ก. กำหนด ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ

กรณีการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาค ข. และภาค ค. เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครและเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาค ก. ของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จึงจะมีสิทธิสมัครสอบ ทั้งนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/csc หรือสอบถามโทร. 0 2225 6894 ต่อ 1168

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11