BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม.จัดกิจกรรมย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4นายเฉลิมพล  โชตินุชิต  ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.
แจ้งว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมตามนโยบายวิถีพอเพียงของ พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในภารกิจ ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ตอน "ฟื้นคลองบางลำพู คูพระนคร" เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของย่านบางลำพู และรับฟังความสำคัญของพื้นที่ตลอดริมคลองบางลำพูตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุ วัดสังเวชวิศยาราม มูลนิธิดุริยประณีต พิพิธบางลำพู มัสยิดจักรพงษ์ สะพานฮงอุทิศ ย่านวันชาติ วัดบวรนิเวศวิหาร ศาลเจ้าพ่อหนู ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร้านเครื่องถมไทยนคร และวัดปรินายกให้แก่ คณาจารย์ มัคคุเทศก์อิสระ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชน จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกรียติจากวิทยากรท้องถิ่นและบุคคลสำคัญในพื้นที่ อาทิ คุณอรศี ศิลปี (ป้านิต) ประธานประชาคมบางลำพู  และนายสิทธิชัย ผลหิตตานนท์ ประธานประชาคมพื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู และผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
------------
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11