BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสำนักอนามัย ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแด่ผู้สูงวัย

(31 พ.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มักพบปัญหาสุขภาพในช่องปากและฟัน ซึ่งจะส่งผลต่อการบดเคี้ยว ภาวะโภชนาการ การออกเสียง ตลอดจนทำให้สูญเสียความมั่นใจ ดังนั้นผู้สูงอายุควรดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟัน โดยหมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่มีรสหวานหรือเหนียวติดฟัน หลีกเลี่ยงชา กาแฟ น้ำอัดลม และควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำนักอนามัย โดยกองทันตสาธารณสุข ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงจัดบริการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน ทั้งในคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และได้มีการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแด่ผู้สูงวัย” ในวันที่ 31 พ.ค. 60 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เขตบางแค เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพปากและฟัน โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวน 140 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ การตรวจสุขภาพในช่องปากและฟัน ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำต่างๆ ได้แก่ การแปรงฟัน การแปรงซอกฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การทำความสะอาดฟันปลอม การบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น พร้อมให้บริการทำฟันโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนมีการระดมเงินทุนและสิ่งของจากข้าราชการและบุคลากรในสำนักอนามัย เพื่อบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2  ด้วย

-----------------                  (ปชส...สนอ. รายงาน)

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11