BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. เสริมศักยภาพอาสาฯ ยาเสพติด มุ่งสร้างความปลอดภัยให้คนกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

(29 พ.ค. 60) นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหกรรมคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 08.00–15.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเพื่อให้ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักงานเขต และผู้แทนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 300 คน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เร่งดำเนินนโยบายเพื่อความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ โดยการเสริมสร้างพลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างพลังความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ รวมทั้งสิ้น 497 ชุมชน มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน จำนวน 7,905 คน ใน 2,030 ชุมชน มีแกนนำอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 18 แห่ง จำนวน 360 คน ที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเครือข่ายรอบสถานศึกษา กทม. เชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือจากอาสาสมัครฯ ทุกท่าน จะส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------- (ภวนพร...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11