BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. ย้ำโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งทำเพื่อประชาชนทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

นายศรชัย โตวานิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงกรณีที่มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย ได้นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนบางกลุ่มถึงข้อกังวลต่างๆ ที่มีต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน การป้องกันน้ำท่วม และการคมนาคมทางน้ำ นั้น กรุงเทพมหานครในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ มิได้ละเลยต่อความห่วงใยและเสียงสะท้อนจากประชาชน และองค์การต่างๆ แต่ได้นำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ คือ การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีจุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางสองฝั่งรวม 14 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ระยะทางรวมกว่า 50 กิโลเมตร ซึ่งตลอดสายน้ำจะพบว่า มีการบุกรุก ปลูกสิ่งก่อสร้างอย่างผิดกฎหมาย บางจุดเป็นแหล่งเสื่อมโทรม บดบังทัศนียภาพที่สวยงามของสายน้ำ และบางพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อการสัญจรอย่างเป็นระบบ การสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่สมบูรณ์ การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่สำหรับนันทนาการของคนทุกเพศวัย ตลอดจนการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งนี้จากการศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบของโครงการ กรุงเทพมหานครได้จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย มากกว่า 400 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนปัจจุบันที่โครงการออกแบบแล้วเสร็จก็ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการมาโดยตลอด โดยรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางเดิน วิ่ง และทางจักรยาน รวมความกว้างประมาณ 10 เมตร มีระดับต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในปัจจุบันประมาณ 1 เมตร จึงไม่บดบังทัศนียภาพและสิ่งก่อสร้างเดิมริมน้ำ ไม่บดบังภูมิทัศน์และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือทุกประเภทที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ และพื้นที่บริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ขอยืนยันว่างบประมาณการก่อสร้างโครงการไม่ได้มีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณที่แท้จริงจะเป็นไปตามราคาวัสดุ และราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

นอกจากนี้รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ที่ปลูกสร้างอาคาร หรือบ้านเรือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงผู้ประกอบการจะยังคงประกอบกิจการได้เหมือนเดิม และจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้วย เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามและศิลปวัฒนธรรมของสองฝั่งแม่น้ำได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างมาก ในส่วนของประชาชนผู้ปลูกสร้างบ้านเรือนผิดกฎหมายจำนวน 10 ชุมชน 285 ครัวเรือน นั้น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เพื่อเป็นค่าขนย้าย รื้อถอน พร้อมกับได้มีการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ตามความสมัครใจ เรียบร้อยแล้ว

----------------- (ปาริชาติ...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11