BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสผม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพของเมือง และเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ดำเนินการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเบื้องต้นในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาการทับซ้อน หรือรุกล้ำข้ามแนวเขตการปกครองระหว่างจังหวัด เช่นทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีการบริหารการจัดการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารงานการปกครอง เป็นต้นพร้อมทั้งยังสร้างความชัดเจนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวพื้นที่โครงการ และมีความชัดเจนในเรื่องการใช้แผนที่ที่มีมาตรฐานสากล และค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เดียวกันโดยที่ผ่านมาสำนักผังเมืองได้ดำเนินการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 6 ระยะ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและรับฟังความคิดเห็นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7 (เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กับอำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) ในวันที่ 2 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11