BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนอาคารกีฬาเวสน์ 1 แจ้งปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 7 วัน

(28 พ.ค. 60) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเปิดให้เป็นที่พักสำหรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ของดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหาย อาทิเช่น วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ห้องสุขา และเครื่องปรับอากาศภายในโรงยิม ซึ่งต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน


ทั้งนี้ในช่วงเวลาระหว่างการปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้จัดบ้านอิ่มใจไว้รองรับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ และมีความประสงค์พักค้างแทนอาคารกีฬาเวสน์ 1 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โทร. 0 2245 4743

--------------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11