BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. รณรงค์สร้างศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค

(25 พ.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานร่วมกับ นพ.เจษฎา โชคดำรงกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมรณรงค์ “4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน” ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพรับเปิดเทอม เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูและผู้ดูแลเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุมโรค รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดโรคติดต่อ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย มีการดำเนินงานที่ดีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ทั้งนี้ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อสำคัญที่สามารถแพร่กระจายและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 0–5 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์ของโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร พบว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 60 พบผู้ป่วยด้วยโรคสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 4,329 ราย โรคมือ เท้า ปาก 1,985 ราย โรคปอดบวม 1,550 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ 880 ราย และโรคสุกใส 530 ราย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดโรคระบาดในเด็กเป็นวงกว้าง ตลอดจนลดการเจ็บป่วยของเด็กให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ปลอดโรคอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

-----------------               (พัทธนันท์...กปส./ปชส.สนอ. รายงาน)

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11