BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. เตือนอย่าหลงเชื่อใช้จักรยาน oBike

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. แจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการตั้งวางจักรยาน ชื่อว่า “oBike” บริเวณทางเท้าสาธารณะและสถานีจักรยานปันปั่นของกรุงเทพมหานคร โดยมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบริการในการใช้งานด้วย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมิได้มีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด และอาจเป็นการหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากประชาชนมีความจำเป็นต้องการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะสามารถใช้รถจักรยานปันปั่นซึ่งมีสถานีให้บริการ 50 สถานี ในถนนสาทร ถนนพระรามที่ 4 ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนราชดำริ ถนนอังรีดูนังต์ ถนนสีลม ถนนนราธิวาส ถนนวิทยุ และถนนเพลินจิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.punpunbikeshare.com และ www.facebook.com/punpunbikeshare

----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11