BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

กทม. เสริมศักยภาพอาสาฯ ยาเสพติด มุ่งสร้างความปลอดภัยให้คนกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน

(29 พ.ค. 60) นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหกรรมคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 08.00–15.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเพื่อให้ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ย้ำโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งทำเพื่อประชาชนทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

นายศรชัย โตวานิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงกรณีที่มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย ได้นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนบางกลุ่มถึงข้อกังวลต่างๆ ที่มีต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน การป้องกันน้ำท่วม และการคมนาคมทางน้ำ นั้น กรุงเทพมหานครในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ มิได้ละเลยต่อความห่วงใยและเสียงสะท้อนจากประชาชน และองค์การต่างๆ แต่ได้นำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ คือ การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพของเมือง และเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ดำเนินการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเบื้องต้นในการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาการทับซ้อน หรือรุกล้ำข้ามแนวเขตการปกครองระหว่างจังหวัด เช่นทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีการบริหารการจัดการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารงานการปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

 

อาคารกีฬาเวสน์ 1 แจ้งปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 7 วัน

(28 พ.ค. 60) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเปิดให้เป็นที่พักสำหรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ของดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหาย อาทิเช่น วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ห้องสุขา และเครื่องปรับอากาศภายในโรงยิม ซึ่งต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. รณรงค์สร้างศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค

(25 พ.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานร่วมกับ นพ.เจษฎา โชคดำรงกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมรณรงค์ “4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน” ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพรับเปิดเทอม เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูและผู้ดูแลเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง ซ.อุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เตือนอย่าหลงเชื่อใช้จักรยาน oBike

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. แจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการตั้งวางจักรยาน ชื่อว่า “oBike” บริเวณทางเท้าสาธารณะและสถานีจักรยานปันปั่นของกรุงเทพมหานคร โดยมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบริการในการใช้งานด้วย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมิได้มีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด และอาจเป็นการหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นระบบเตาเผาขยะ 1,000 ตัน/วัน

(15 พ.ค. 60) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งว่า กทม. ได้ทำสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม จำนวน 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการการศึกษาความเหมาะสมการกำจัดขยะมูลฝอย โดยจะมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้นในวันที่ 26 พ.ค. 60 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องกิ่งแก้ว ชั้น 2 โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11