BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

กทม.จัดสัมมนา สามัญเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนของ กทม.

(9 ก.พ. 60) นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯร่วมกับสำนักการคลังจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการสัมนาประกอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการศึกษา สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัย รวม 64 คน ดำเนินการสัมนาแบบไป-กลับ และมีการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 60 ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง และ เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

สพข.จัดอบรมกฎหมายปกครองและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

(9 ก.พ. 60) นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ทางสถาบันฯได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมจำนวน 2  โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองที่ใช้ในการปฏิบัติข้าราชการ และ โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น กทม.(ประกายเพชร) ประจำปี 2560

นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 เพื่อสรรหาเยาวชนทั่วไปและเยาวชนประกายเพชรที่ทำคุณประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.จัดกิจกรรมย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน“ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติเมือง”

(8 ก.พ.60) เวลา 08.30 น. นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามนโยบายวิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING)  ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ในกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง ครั้งที่ 1 ตอน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติเมือง” โดยมีนายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว กทม. ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม คณาอาจารย์จากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มัคคุเทศก์อิสระ ผู้แทนชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ กองการท่องเที่ยว กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงเทพมหานครร่วมมือกับจังหวัดฟูกูโอกะเปิดโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน

 (6 ก.พ. 60) นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในพิธีเปิดโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long-Term Care : PLC) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวเขตการปกครองและปักหลักอ้างอิงแนวเขตรอบ กทม.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดข้างเคียง ในบางพื้นที่ไม่มีแนวสภาพภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนหรือตำแหน่งอ้างอิง ทำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานปกครอง การจัดสรรงบประมาณของผู้ปฏิบัติงาน และการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แนวเขตรอบกรุงเทพมหานคร มีความยาวรวมทั้งหมด 267 กิโลเมตร สำนักผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพของเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

 

สสล. ตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของคนกรุง

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน  โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดตรวจวัดชั่วคราวด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบปริมาตรสูง ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11