BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

ขอเชิญชวน ขรก. ลูกจ้างกทม. สมัครสมาชิกสมาคมข้าราชการฯ พร้อมรับสวัสดิการมากมาย

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือ สนับสนุนสวัสดิการและสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้รวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลดังกล่าวด้วย จึงขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครร่วมสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดรูปที่ดิน โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เป็นเครื่องมือในการผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นรูปธรรมรองรับการขยายตัวของเมือง และพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันรูปแบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งมีความเชื่อมต่อการเดินทางเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางราง การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีประสิทธิภาพให้เกิดการเชื่อมต่อทางเดินเชื่อมถึงกัน ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. แนะวิธีป้องกันโรคในหน้าร้อน และคาถา 5 ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

(20 มี.ค. 60) นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อนของกรุงเทพมหานครว่า ในช่วงฤดูร้อนจะมีโรคต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารพิษ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และโรคไข้ไทฟอยด์ ซึ่งแนวทางการป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สธก. ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือน มี.ค. นี้

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สายคลังและพัสดุ สธก. แจ้งว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภททองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ พระเลี่ยมหรืออัญมณีอื่น และประเภทเบ็ดเตล็ด ผู้สนใจร่วมการประมูลสามารถเข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และชำระเงินด้วยเงินสด ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 3 เขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 11-12, 18-19 และ 25-26 มี.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

สสล. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนแจ้งตรวจสอบการทำงานป้องกันทุจริตในหน่วยงาน

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาด โดยให้การคุ้มครองดูแลแก่ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยไม่คิดค่าบริการ วันละ 50 หน่วยในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6–17 มี.ค. 60 ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้อย่างทั่วถึง ใกล้บ้านและต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนกทม. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

นางชนัญยา จาดชนบท รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ส่งนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ    พระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่านักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดับภาค ภาคกทม. ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.3 - ป.4)  โรงเรียนวัดช่องนทรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) โรงเรียนวัดราชโอรส และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) โรงเรียนวัดราชโอรส

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11