BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเพิ่มอีก 2 แห่ง 3 เม.ย. นี้

(30 มี.ค. 60) นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง แจ้งว่า สถานพยาบาลของทางราชการนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานครเพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 60 เป็นต้นไป โดยขณะนี้มีสถานพยาลบาลราชการที่เข้าร่วมโครงการฯแล้ว จำนวน 646 แห่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0 2224 0486 ต่อ 1187

--------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)


 

เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Bangkok City Plan เผยแพร่ข้อมูลผังเมืองรวม

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำ Mobile Web Application บนอุปกรณ์มือถือ (Smart Device) ในชื่อแอพพลิเคชั่น Bangkok City Plan ตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ 2560 เพียง Click ก็รู้เรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ทุกที่และทุกเวลา และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงเทพมหานครเตือนภัย ป้องกันไฟไหม้ช่วงฤดูร้อน

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟไหม้ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น หรือจากการเผาขยะ เผาวัชพืช และลุกลามเป็นบริเวณกว้างได้ง่าย ดังนั้นสำนักอนามัย จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันเหตุไฟไหม้ โดยจัดวางสิ่งของภายในอาคาร บ้านเรือนให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางประตู ทางเดิน จัดให้มีทางหนีไฟ ทางเข้า-ออกหลายเส้นทาง ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างแบบที่สามารถเปิด-ปิดได้อย่างน้อยห้องละ 1 บาน กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น แยกเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

น.ส.ฐานิตา แพร่วานิช รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาท จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปหรือนักวิจัยทั่วไปที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.กำหนดให้บริการของรถบริการเคลื่อนที่ประจำเดือน เม.ย. 60


(27 มี.ค. 60) ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน เม.ย. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้น กรณีที่ต้องมีการสอบสวน เช่น บัตรหาย บัตรครั้งแรกอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สิ่งแวดล้อมจัดอบรมความรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชน ฟรี !!!

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสวนสาธารณะ ได้ดำเนินโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อีกทั้งสร้างเสริมทักษะด้านการเกษตรส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

สธก.กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองที่ต้องใช้เงินช่วงเปิดเทอม

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาล กทม. แจ้งว่า สธก.กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ย ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 60 รวมระยะเวลา 2 เดือน รายละไม่เกิน 70,000 บาท โดยนำเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง มาประกอบการใช้สิทธิในวันมาจำนำ ส่งดอก หรือไถ่ถอน

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11