BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

กทม.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การเงินและการคลัง เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

(4 พ.ค. 60) นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) แจ้งว่า สพข.ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การเงินและการคลัง ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การเงิน และการคลังที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เร่งเพิ่มโรงเรียน 2 ภาษา พัฒนานักเรียนสู่ระดับสากล

นางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า กทม. ได้จัดทำโครงการโรงเรียนสองภาษาเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน สู่มาตรฐานระดับสากล และสามารถแสวงหาความรู้ ตลอดจนประกอบอาชีพได้ โดยหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาได้พัฒนามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา สุขศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยปรับโครงสร้างการเรียนรู้ และสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จีน ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

อ่านเพิ่มเติม...

 

เชิญเสนอชื่อคนพิการตนแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

(1 พ.ค. 60) นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม แจ้งว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ต.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธานเช่นทุกปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. กำหนดให้บริการของรถทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน พ.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน พ.ค. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2. คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3. คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4. รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสถานประกอบการร่วมใจ เฝ้าระวังภัยยาเสพติด

(27 เม.ย. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสถานประกอบการร่วมใจ เฝ้าระวังภัยยาเสพติด และเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อปัญหาการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพนักงาน สถานประกอบการเข้ารับการบำบัดรักษา ในปี 2557 จำนวน 1,138 ราย ปี 2558 จำนวน 846 รายและในปี 2559 จำนวน 733 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ก้าวต่อไป ลาดกระบัง” 28 เม.ย. นี้

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร นอกจากนี้ในพื้นที่เขตลาดกระบังทางด้านเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแรงดึงดูดการพัฒนาที่สำคัญ ทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การพัฒนาของภาคเอกชน ทั้งภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา การขนส่ง การอยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.แจกหนังสือฟรี “เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว” ดัดแปลงจากแบบเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดฟูกูโอกะ ประเ

(25 เม.ย. 60) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำหนังสือ “เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว” ซึ่งดัดแปลงจากแบบเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฟูกูโอกะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11