BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนัก

กทม. ขอเชิญส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. แจ้งว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยหรือการนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด และเพื่อเป็นเวทีการแสดงความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

 

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นระบบเตาเผาขยะ 1,000 ตัน/วัน

(15 พ.ค. 60) นายมานะ วิมุตติไชย ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า กทม.ได้ทำสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม จำนวน 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการการศึกษาความเหมาะสมการกำจัดขยะมูลฝอย โดยจะมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้นในวันที่ 26 พ.ค. 60 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกิ่งแก้ว ชั้น 2 โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการ และนำมาพัฒนาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สวท.เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเขต ประจำปี 2560

(15 พ.ค. 60) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า กทม.จัดการแข่งขัน กทม.ฟุตซอลลีก ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. 60 – 18 ส.ค. 60 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า  โดยกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจัดการแข่งขันประกอบด้วย สโมสรกีฬา 50 เขต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภททีมชาย แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 รุ่นประชาชนทั่วไป และประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

อ่านเพิ่มเติม...

 

ระดมความคิดโครงการการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ระยะที่ 1

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. แจ้งว่า สำนักฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดโครงการการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) ระยะสิ้นสุดแผน เมื่อวันที่ 2 พ.ค. และ 4 พ.ค. 60 โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ วันที่ 2 พ.ค. 60 กลุ่มผู้รับผิดชอบด้านแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ระดับสำนัก สำนักงานเขต และสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 60 คน และวันที่ 4 พ.ค. 60 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ ห้องพัชราวดี 2-3 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีแจกถังขยะฟรีแก่บ้านที่ร่วมโครงการลด-แยกขยะกับสำนักงานเขตเท่านั้น

(10 พ.ค. 60) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครทำการแจกถังขยะฟรีให้แก่ทุกบ้าน โดยให้เตรียมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกทม.(ใบสีเหลือง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยสามารถฝากให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่สำนักงานเขตนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดยความเป็นจริงแล้วขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยใช้หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ด้วยการส่งเสริมให้คัดแยกขยะรีไซเคิลขาย เศษอาหารทำปุ๋ยไว้ใช้เองหรือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน จัดการถังขยะในบ้าน ทิ้งตามวันเวลากำหนด ทำให้ถนนปลอดถังขยะโดยนัดวัน เวลาเก็บขยะกับสำนักงานเขต ลดขยะที่ต้องนำไปกำจัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

แจ้งปิดระบบไฟฟ้า ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ กทม. กระทบจุดบริการที่สำนักงานเขต 2 ช่วง

นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.) แจ้งว่า สยป. จะทำการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการ 150 วัน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 28 สิงหาคม 2560 โดยต้องมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการดำเนินการจำเป็นต้องปิดระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่ติดตั้งอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยกำหนดปิดระบบไฟฟ้า 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. และช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สธก. ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือน พ.ค. นี้

          น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สายคลังและพัสดุ สธก. แจ้งว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภททองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ พระเลี่ยมหรืออัญมณีอื่น และประเภทเบ็ดเตล็ดออกประมูล ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และชำระเงินด้วยเงินสด ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 3 เขตจตุจักร ในวันที่ 20-21 และ 27-28 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0042-44 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pawnshop.bangkok.go.th

-----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11