BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนคณะกรรมการฯรักษาความสะอาดฯ สภากทม.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร้องเรียนเขตวังทองหลาง


ที่สำนักงานเขตวังทองหลาง วันนี้ (5 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น.นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร้องเรียนของประชาชน ในเขตวังทองหลาง โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนผู้

เดือดร้อน ร่วมถึงผู้ประกอบการ บ.มุ่งมั่นวัฒนา จำกัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะของโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 18 และติดตามการเก็บขน การกำจัดมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้สอบถามเขตฯในเรื่องแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาที่สาธารณะหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)

นายชยาวุธ กล่าวว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งประชาชนที่อยู่ในซอยลาดพร้าว 80 ร้องเรียนได้รับผลกระทบในเรื่องของมลภาวะ เสียง กลิ่น น้ำเสียและขยะ เนื่องจากผู้ร้องได้ร้องเรียนมาเป็นห้วงระยะเวลาตั้ง ปี 2558 ถึงปี 2560 โดยสำนักงานเขตวังทองหลางได้เข้าไปตักเตือนและออกคำสั่งให้ดำเนินการตามใบอนุญาต ตามกฏหมายเป็นระยะๆเช่นกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ผู้ร้องเรียนยังคงเห็นแย้งต่อการชี้แจงและการแก้ไขของเขต ซึ่งคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร จะได้เป็นคนกลางในการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ร้องเรียนต่อไป

"นอกจากนี้ คณะกรรมการฯยังได้มอบนโยบาย ให้เขตสำรวจพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้ง หากมีการทิ้งต้องดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งปัญหาการขาดวินัยในการทิ้งขยะของประชาชน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา" นายชยาวุธกล่าว

.................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11