BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสภากทม.นำผู้แทนจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าพบรองนายกฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร หารือการตั้งกงสุลใหญ่ไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะที่ทำเนียบรัฐบาลไทย วันนี้ (30 พ.ค.60) เวลา 15.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นำนาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวักฟุกุโอกะ ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พร้อมคณะสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะและประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย – ญี่ปุ่น แห่งจังหวัดฟุกุโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังข้อเสนอขอให้พิจารณาจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ได้เข้าพบแล้วครั้งหนึ่ง จึงเป็นการมาติดตามเรื่องฯ เนื่องจากการจัดตั้งกงสุลใหญ่ไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีหลายขั้นตอน โดยมีพลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาค  ประธานคณะกรรมการโยธา และผังเมือง พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย    นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  คณะกรรมการโยธา และผังเมือง  นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร น.ส.สาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากทม และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมคาราวะ

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการรายงานของ นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าการเตรียมการจัดตั้งกงสุลใหญ่ไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ นั้นขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ กำลังดูเรื่องอัตรากำลังพล งบประมาณโดยกำลังประสานกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วย และให้การสนับสนุนซึ่งได้พูดคุยกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้วเห็นว่าสมควรจัดตั้งกงสุลใหญ่ไทยใน ฟุกุโอกะอย่างยิ่ง เพราะไทยและญี่ปุ่นมีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีความร่วมมือกันตลอดมาทั้งในด้านเทคโนโลยี่ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ยืนยันจะพยายามติดตามให้เร็วที่สุดและแจ้งข่าวไปยังท่าน
................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11