BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภากทม. เปิดสัมมนาบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับปริมณฑลอย่างเป็นรูปธรรม"

(28 ก.พ. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการสัมมนาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และสภาเทศบาลนครรังสิต ร่วมพิธี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ผนึกกำลัง 4 จังหวัดปริมณฑล ร่วมแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(23 ก.พ. 60) ณ ห้องประชุม 5 สภากรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. : นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการสัมมนาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนกำหนดแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ไฟเขียวผู้บริหาร เสนอ 9 โครงการของบรัฐบาลแก้ไขปัญหาจราจรระยะเร่งด่วน

(22 ก.พ. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. แนะผู้บริหารกทม. ให้เพิ่มการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าในที่สาธารณะ ลดอัตราการเสียชีวิต

(22 ก.พ. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 6) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.วิภาวดีรังสิตให้เป็นระเบียบและสวยงาม

(22 ก.พ. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม. ในที่ประชุมนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตตลอดแนว

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภาฟุกุโอกะเยือนสภากทม. ครบรอบ 10 ปี สานสัมพันธ์ฉันมิตรบ้านพี่เมืองน้อง

(21 ก.พ. 60) เวลา 12.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับคณะสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดยนายโทรุ ซาซากิ รองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ นายฮิโรชิ โอกาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และนายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น แห่งสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรวมทั้งสานความสัมพันธ์โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง และในโอกาสครบรอบ 10 ปี ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม.ตั้งอนุกรรมการฯเดินหน้าตั้งศูนย์ประชารัฐกทม.ขับเคลื่อนแก้ปัญหาท้องถิ่นสนองนโยบายรัฐบาล(17ก.พ.60) เวลา15.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(ศูนย์ประชารัฐกทม.) ตามนโยบายรัฐบาลโดยมีสมาชิกสภากทม.และผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตบางนา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11