BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

สภากทม. แนะผู้บริหารเพิ่มงบประชาสัมพันธ์จัดการเลือกตั้ง 50 เขต

สภากทม . แนะผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งแต่ละเขต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต

(6 ม. ค. 53) นาย กิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ( ครั้งที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เปิดประชุมสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 53 ต้อนรับปีใหม่

นาย กิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สภากรุงเทพมหานครจะเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ( ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 6 ม.ค. 53 เวลา 10.00 น. โ ดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11