BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสภา กทม.

เขตพญาไทระดมสมองหลายหน่วยงานแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูง กระทบต่อชุมชน

(15 มิ.ย. 60) ที่ห้องประชุมภาสะพงษ์ เขตพญาไท : พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในเขตพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางลักษณา โรจน์ธำรง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  ในที่ประชุม นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้แทนสำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ผู้แทนผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมประชุม

พลโทโชติภณ เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างอาคารที่จะดำเนินการในพื้นที่เขตพญาไท มีประมาณ 12 โครงการ อาทิ โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 7 โครงการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วจำนวน 3 โครงการ และโครงการไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ จำนวน 3 โครงการ และโครงการที่เตรียมยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารจำนวน 5 โครงการ ซึ่งการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักการโยธา จำนวน 11 โครงการ และที่สำนักงานเขตพญาไท จำนวน 5 โครงการ

อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาการก่อสร้างอาคาร จึงได้เชิญหลายหน่วยงานและผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ามาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความหนาแน่นของพื้นที่ การตี ความกฎหมาย การพิจารณาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนจากการสร้างคอนโดมิเนียม ปัญหาผังเมืองรวม ซึ่งปัจจุบันมีความหนาแน่นของประชากร ทำให้มีจำนวนอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่น การตีความเกี่ยวกับลักษณะของอาคาร การวัดความสูงของอาคารและความกว้างของถนนสาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาระหว่างการก่อสร้างอาคาร เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง เวลาและกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการก่อสร้าง และการไม่ปฏิบัติหรือมาตรการตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของการจราจร ก็เป็นปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข เพราะการจอดรถขนส่งวัสดุภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลจอดมากขึ้นก็ส่งผลกระทบให้การจราจรภายในซอยคับแคบ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ การป้องกันอัคคีภัย ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการขยายเมือง

อย่างไรก็ตามผลของการประชุมครั้งนี้ สำนักงานเขตพญาไทจะได้ทำสรุปประเด็นรายงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

-----------------                 (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 

สภากทม. เดินหน้าสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับสภาจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

(16 มิ.ย. 60) เวลา 14.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ที่ศาลาว่าการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดกิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 16–19 มิ.ย. 60

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับจังหวัดไอจิ   มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายฮิเดกิ โอมุระ) ได้เดินทางไปลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดไอจิกับกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 55 ได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเยาวชนจังหวัดไอจิ ซึ่งภาคเอกชน บริษัทและองค์กรของจังหวัดไอจิ  ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย และตั้งชมรมไอจิไกขึ้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2532 รวมมูลค่าทุนการศึกษาจนถึงปัจจุบันกว่า 4 ล้านเยน

ต่อจากนั้นเวลา 14.50 น. คณะสภากรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮารุมิ นาคาโนะ ประธานสภาจังหวัดไอจิ และสมาชิกสภาจังหวัดไอจิ

ทั้งนี้ นายนิรันดร์ กล่าวว่า ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดไอจิในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภากรุงเทพมหานครมีโอกาสต้อนรับนายชินจิ อิวามูระ ประธานพันธมิตรเพื่อมิตรภาพ ญี่ปุ่น–ไทย แห่งสภาจังหวัดไอจิ และคณะทำงานจำนวน 23 คน ซึ่งได้เดินทางไปเยือนสภากรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน ก.พ. 60 ในครั้งนั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาจังหวัดไอจิ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนาในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้ง 2 เมืองต่อไปในอนาคต และสภากรุงเทพมหานครจะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เหมาะสม อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต

ด้าน นายฮิเดกิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางสภากรุงเทพมหานครที่เสียสละเวลามาเยือนไอจิ ทั้งนี้ที่กรุงเทพมหานครมีนักลงทุนจากจังหวัดไอจิไปลงทุนเกือบ 1 ใน 3 ของนักลงทุนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด โดยเฉพาะบริษัท โตโยต้า จำกัด มหาชน ซึ่งทั้ง 2 เมืองได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอด ซึ่งในเดือน ก.ค. 60 นี้ เยาวชนของจังหวัดไอจิจะเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คนและในเดือน พ.ย. 60 นักเรียนจากกทม. ก็จะมาเยือน ที่จังหวัดไอจิ จำนวน 20 คน โดยจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน นอกจากนี้ทางจังหวัดไอจิได้เชิญชวนคนไทยให้มาท่องเที่ยวจังหวัดไอจิให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากที่จังหวัดไอจิมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือวัดไทย ซึ่งมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ และมีอายุยาวนานถึง 120 ปี

-----------------                 (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.วิภาวดีรังสิตทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ส.ก.ไพฑูรย์ ร่วมหลายหน่วยงานผนึกกำลัง ปรับปรุงถนนวิภาวดีทั้งเส้น ตั้งแต่ดินแดงถึง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อเป็นให้เกิดความสวยงามเป็นหน้าตาของกรุงเทพมหานคร ต้อนรับแขกผู้มาเยือน

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเขตดอนเมือง และหลักสี่ ประชุมร่วมประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขวงการทาง การรถไฟ ตำรวจวิภาวดี สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง การไฟฟ้านครหลวง และท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนวิภาวดี ทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตดอนเมือง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมีปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตเนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปเส้นทางอื่นๆ ได้ด้วย มีท่าอากาศยานนานาชาติในเขตดอนเมือง ชาวต่างประเทศต้องผ่านเส้นทางนี้ รวมทั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในเขตหลักสี่ ในเขตจตุจักรมีศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และมีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ ถนนวิภาวดีรังสิตจึงเป็นหน้าตาของประเทศ การปรับปรุงครั้งนี้กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณดำเนินการ 16 ล้านบาท ในส่วนของแขวงการทางที่ประชุมขอให้ปรับปรุงแบริเออร์เกาะกลางถนนให้เป็นเส้นตรงเป็นระเบียบ ซึ่งแขวงการทางรับจะไปพิจารณาดำเนินการ

นายไพฑูรย์ กล่าว่าว่า ในเรื่องน้ำท่วมผิวถนน ตนได้ประสานงานกันระหว่างสำนักงานเขตและการท่าอากาศยานฯ เพราะต้องผันน้ำออกมาเมื่อฝนตก สำนักการระบายน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำสูบลงคลองเปรมประชากร ขณะนี้ได้จัดทำระบบการระบายน้ำเสร็จแล้วตามสมควร ในส่วนภูมิทัศน์ริมทางรถไฟจะต้องปรับปรุงโดยปลูกไม้ดอกให้สวยงามทั้ง 3 เขตจะปลูกต้นทองอุไรตลอดแนวเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโครงการทำดีเพื่อพ่อโดยประชาชนมีส่วนร่วมบริจาค สำหรับการรถไฟฯ จะนำหมอนรถไฟออกจากข้างทางรถไฟเพื่อให้การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปอย่างสวยงาม นอกจากนี้ได้หารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยความเรียบร้อย หลังจากได้ข้อตกลงในความร่วมมือเพื่อให้หน่วยงานมีเวลาดำเนินการ และนัดประชุมสองเดือนต่อครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)


 

สภากทม. ประชุมการใช้งบประมาณปี 60 และการขอจัดสรรงบปี 61 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก

(14 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงเทพตะวันออก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับแนวทางการปฏิบัติต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างสภากทม. กับฝ่ายบริหาร คือ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของประชาชน การกระจายอำนาจ การจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ของสำนักงานเขต ซึ่งสภากทม. ได้นำมาประชุมพิจารณาก่อนเสนอให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการ

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้นโยบายในการพิจารณางบประมาณในปี 61 คือ ยึดหลักการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพมหานคร ดูแลความต้องการของประชาชนโดยจัดลำดับของความเร่งด่วน ต้องสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเน้นความสุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ด้าน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กทม. มีแนวทางให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 และต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการของบประมาณปีที่ผ่านมาด้วย ในการจัดตั้งงบประมาณปี 61 ถ้าหากมีโครงการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย หรือลอกท่อระบายน้ำจะต้องขออนุญาตจากสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำก่อน ส่วนการขอไปปรับปรุงในที่ดินเอกชนต้องดำเนินตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงต้องไม่เกิน 70% การของบประมาณต้องมีการลงพื้นที่จริง เพื่อนำมาให้สำนักงบประมาณพิจารณา ก่อนจะนำเข้าสู่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาทั้งจำนวน 78,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และอยากให้เขตดูเงื่อนไขบางประการ เช่น การก่อสร้างอาคารต้องทำให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรืออาคารกรุงเทพมหานครเองจะต้องแจ้งสำนักการโยธาทราบ ทั้งนี้ในปีงบประมาณปี 60 มีบางอาคารที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเขตดูรายละเอียดให้ถ่องแท้และรอบคอบ เช่น ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ด้วยหรือไม่ ก่อสร้างเกินกว่าที่ได้อนุญาตด้วยหรือไม่ ก่อสร้างถนนตรอกซอยต้องไปดูว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ การก่อสร้างต้องศึกษาปัญหาบางประการ ทั้งข้อมูล และ พ.ร.บ.อาคาร หรือใช้ ม.44 ร่วมด้วยก็ได้ บางโครงการถูกยกเลิกต้องมีข้อมูลและต้องคำนวณตัวเลขให้ถูกต้อง หากได้งบประมาณอนุมัติมาแล้วไม่สามารถใช้ได้จะเสียประโยชน์

ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า ในส่วนของโครงการต่อเนื่องกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาก รวมถึงการส่งมอบที่ดิน สำหรับโครงการใหม่ ส่วนหมวดค่าใช้สอย เจ้าหน้าที่เขตต้องมีความรอบคอบ ทำให้ถูกต้อง ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น การส่งของรับงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนภาพรวมฝั่งกลุ่มเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออก ไฟสว่าง ทางดี น้ำไม่ท่วม รัฐบาลให้ความสำคัญ เมืองก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องเน้นการดูแลเรื่องของชุมชน ยกระดับสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)


 

สภากทม.ประชุมการใช้งบประมาณปี 60 และการขอจัดสรรงบปี 61 ของกลุ่มกรุงธนเหนือ -ใต้


ที่ สำนักงานเขตบางแค วันนี้( 7 มิ.ย.60 ) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พหรมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ และผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง
 

สภากทม.เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี สภากทม.


 6 มิ.ย.60  ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหาร ของหน่วยงาน เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 44 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 

คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สภากทม. ติดตามการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9


(6 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ : นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตทุ่งครุ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ฝั่งธนบุรี อีกทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน)

โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ และคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


นายสุทธิชัย กล่าวว่า เขตทุ่งครุมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนหย่อมในหลายพื้นที่ อาทิ สวนหย่อมพุทธบูชา 36 สวนหย่อมธนบุรีรมย์ ซึ่งเดิมเป็นจุดผ่อนผัน ปัจจุบันถูกปรับปรุงให้น่ามองยิ่งขึ้น สวนประชาอุทิศ สวนริมคลองบางมด สวนดาดฟ้า และสวนศูนย์การเรียนรู้ซึ่งแบ่งที่จอดรถขยะของเขตมาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ เปิดให้ประชาชนมาศึกษา นอกจากนี้ยังฝากให้สำนักงานเขตทุ่งครุช่วยดูแลอายุของต้นไม้ ไม่ให้มีการหักโค่น จนอาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝัน พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการฯ ยังได้แนะนำให้เขตฯ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ

สำหรับการติดตามการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 366.5 ล้านบาท ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานโครงสร้างของอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ทางที่ปรึกษาฯ ต้องปรับเปลี่ยนทางเทคนิคเพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีความคืบหน้ารวม 60% ณ วันที่ 14 พ.ค. 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาใหม่bซึ่งรูปแบบของสวนฯ เป็นการนำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาก่อสร้าง อาทิ 1. โครงการแก้มลิง 2. โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 3. โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 4. พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 6. โครงการปลูกพืชพลังงาน 7. โครงการเกษตรผสมผสาน 8. โครงการเกษตรปราณีต และ 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11