BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์นายสมชาย  วรสินวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ
นายณัฐวุฒิ  อยู่พุ่ม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

นางสาวสุภาวดี ชนินทรืพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อ


หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์

3. จัดทำบทวิดีทัศน์และควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรุงเทพมหานครในรายการ “ บ่ายนี้มีคำตอบ ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และรายการ “ เมืองหลวงของเรา ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

4. จัดทำจุลสารกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่กิจการของกรุงเทพมหานคร และสาระความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน

5. จัดทำวิดีทัศน์สรุปผลงานประจำปีของกรุงเทพมหานคร

6. จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรุงเทพมหานคร

7. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

8. จัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์

9. ประสานการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์

10. ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

11. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการวางรูปแบบการประชาสัมพันธ์งานเฉพาะกิจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

12. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนัก และสำนักงานเขต

13. ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับกิจการของกรุงเทพมหานครแก่นักศึกษา ข้าราชการ สื่อมวลชน และผู้สนใจ

14. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกรุงเทพมหานคร

15. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และควบคุมการจัดพิมพ์

16. ออกแบบและจัดทำฉากหลังสำหรับแถลงข่าวและการประชุมต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์

17. จัดทำอาร์ตเวิร์ก โปสเตอร์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

18. เขียนป้ายผ้าประชาสัมพันธ์

19. ออกแบบและคิดข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายไตรวิชั่น

20. จัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

21. งานเฉพาะกิจและภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย

22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:32 น.)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11