BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกองประชาสัมพันธ์ กทม.

วิสัยทัศน์ พันธกิจกองประชาสัมพันธ์องค์กรสมัยใหม่ เทคโนโลยีก้าวไกล ข่าวสารฉับไว

สรรค์สร้างความเข้าใจ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจกองประชาสัมพันธ์

1. บริหารข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย มุ่งให้สื่อมวลชน นำเสนอได้ตรงประเด็น กว้างขวาง ครอบคลุม และสาธารณชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2. พัฒนาระบบการให้สื่อหลากหลาย เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบริโภคข่าวสาร

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเป็นเอกภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างบรรลุผล ด้วยความรวดเร็วฉับไว

4. กำหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพ- มหานคร ระเบียบข้อบังคับ อันจะนำมาซึ่งความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ ป้องกันความเข้าใจผิดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2016 เวลา 09:58 น.)

 

กองประชาสัมพันธ์

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง 
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม.มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร การวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท การรวบรวม วิเคราะห์และชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร การบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ และธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การเรียบเรียงบทวิดีทัศน์ การจัดทำหนังสือรายงานประจำปีของกรุงเทพมหานคร การออกแบบและควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทำจุลสารกรุงเทพมหานคร การจัดอภิปรายปาฐกถาในรายการพิเศษของกรุงเทพมหานคร การจัดนิทรรศการเผยแพร่งานของกรุงเทพมหานคร การจัดสัมมนา การจัดประชุมเชิงวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดรายการสดและรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ การประสานงานกับภาคเอกชนในการวางรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานเฉพาะกิจของผู้บริหารกรุงเทพมหานครตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนัก สำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องฝ่ายวิเคราะห์ข่าว


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกัยการรวบรวมและสรุปข่าวเกี่ยวกับกรุงทพมหานครจากสื่อมวลชนเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การชี้แจง สรุป และรวบรวมคำชี้แจงการร้องทุกข์เสนอผู้บริหารและสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สำคัญเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดสื่อมวลชนสัญจร การสำรวจทัศนคติด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายเผยแพร่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวและรวบรมข่าวจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดทำเอกสารข่าวประจำวันเผยแพร่ให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ การจัดให้มีกาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การออกประชาสัมพันธ์พื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร การถ่ายภาพนิ่ง ภาพสไลด์ วิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร การจัดรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2016 เวลา 20:14 น.)

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 16:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย ประมวล และสรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครจากสื่อมวลชนเสนอผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข่าว การชี้แจงข่าว การสำรวจทัศนคติและการประเมินผลประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการสาขาเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร การจัดทำสถิติข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2016 เวลา 20:11 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝ่ายเผยแพร่

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2017 เวลา 13:16 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11