BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนครบรอบปีที่ 44 สภากรุงเทพมหานคร พร้อมก้าวต่อไปเพื่อความสุขคนกรุงเทพฯ


18 เมษายน 2560 สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานเนื่องใน “วันครบรอบวันสถาปนาสภากรุงเทพมหานครปีที่ 44” ทั้งการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลของสภากรุงเทพมหานครตามธรรมเนียมปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และในปีนี้คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ การอภิปรายในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันกับสภากรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ซึ่ง 44 ปีที่ผ่านมา   สภากรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของ

ประชาชน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น


​        สำหรับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน จำนวน 28 ท่าน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ล้วนเป็นอดีตข้าราชการ และข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอิสระในหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มี เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่กรุงเทพมหานคร และพัฒนาบทบาทสภากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ​ โดยผลงานในรอบปีที่ผ่าน สภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเดินหน้าเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครหลายด้านด้วยกัน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ : ผลักดันข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ.2558 ซึ่งภาษีดังกล่าวเป็นภาษีท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดเก็บกันมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ชะลอการจัดเก็บไว้ก่อน แต่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และภารกิจของกรุงเทพมหานครในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บภาษีนี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำไปใช้จ่ายในกิจการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป ด้านสังคม : ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชน และกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2554 เพื่อให้ประชาชนซึ่งอยู่อาศัยในชุมชนทุกรูปแบบได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด คุณภาพชีวิต : สภากรุงเทพมหานครมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการดำเนินการด้านจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชน และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

“ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นอกจากภารกิจตามบทบาทหน้าที่หลักแล้ว คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน โดยจัดการสัมมนาบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอยต่อทั้งปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วมขัง การป้องกันสาธารณภัย รวมถึงการจัดการผังเมืองร่วมกัน ถือเป็นครั้งแรกและเป็นมิติใหม่ของการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

ชลธิชา สระทองปลิว กองประชาสัมพันธ์ กทม.

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่