BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายงานสถานการณ์น้ำ ฉบับที่ 2 ประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น.

จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 15.30 น. พบปริมาณฝนเป็นละอองเล็กน้อยกระจายในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางบอน หนองแขมหนองจอก

 ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2248 5115

 

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่