BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2559

รายงานสถานการณ์น้ำ

ฉบับที่ 2 ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  เวลา 15.30 น.

*****************************

 จากการตรวจสอบเรดาร์ของกรุงเทพมหานครในเวลา 15.30 น. พบกลุ่มฝนเป็นละอองกระจายในหลายพื้นที่ แต่คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร       โทร. 0 2248 5115


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่