BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายการ บางกอกนิวส์

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน โรงเรียน กทม. โรงเรียนคุณภาพ

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน กทม ดูแลความปลอดภัยอาคารขนาดใหญ่

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน สภากรุงเทพมหานครร่วมพัฒนากรุงเทพฯ


 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร กระตุ้นเศรษฐกิจ

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน กทม ให้บริการรูปแบบใหม่ จอด คัด จร

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11