BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายการ บางกอกนิวส์

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 60 กทม.กับภารกิจพิเศษ


 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน กทม.ปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬเพื่อสาธารณประโยชน์

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน กีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 50


 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน กทม.ขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติ

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูเชอร์คัพ

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11