BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายการ บางกอกนิวส์

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ


 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก


 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม.มหานครแห่งโอกาสของทุกคน ตอน รถแท็กซี่เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ


 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม. ดูแลอาหารปลอดภัย


 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กล้อง CCTV เพื่อชาวเมืองปลอดภัย

)
 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน เด็ก กทม เก่งภาษา พร้อมสู่อาเซียน

)
 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน สวนปิยะภิรมย์


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11