BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายการ กรุงเทพวันนี้

รายการ กรุงเทพฯวันนี้ ตอน สานต่อเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญ

 

รายการ กรุงเทพฯวันนี้ ตอน กรุงเทพฯสุดยอดเมืองน่าเยือนที่สุดในเอเซีย

 

รายการ กรุงเทพฯวันนี้ ตอน ยกระดับการจัดการศึกษา

 

รายการ กรุงเทพฯวันนี้ ตอน พัฒนาเส้นทางจักรยานเลียบคลองแสนแสบ

 

รายการ กรุงเทพฯวันนี้ ตอน เจ้าพระยาสู่มรดกชาติ

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11