BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน โครงการ1โรงพยาบาล2ระบบ


 

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ดูแลสุขภาพคนกรุงเทพฯ24ชั่วโมง


 

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ส่งเสริมสุขภาพดีมีสุข


 

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน สร้างคนเพื่อพัฒนากรุงเทพ


 

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน สร้างโรงพยาบาล 4 มุมเมือง


 

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน เดินหน้าเพิ่มเส้นทางจักรยาน


 

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน กทม ขยายความสุขเพื่อเด็กนักเรียน


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11