BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรัฐหัวหมอโยนค่าใช้ไฟฟรี


ธุรกิจขนาดใหญ่-กลางจ่าย

ชี้โครงการสร้างไฟใหม่โปร่งใส

นายกวิน ทังสุภานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เปิดเผยว่า เตรียมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการยกเว้นค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ซึ่งจะมีผลในเดือน ก.ค. นี้ โดยจะเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมเป็นเงิน 12,000 ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ย  11 สต. ต่อหน่วย มาเกลี่ยเงินในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้ สกพ. จะไม่นำเงินที่เรียกคืนจาก 3 หน่วยงานการไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ที่ไม่ได้มีการลงทุนตามแผนงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเหลือวงเงินอยู่ทั้งสิ้น 6,900 ล้านบาท มาเกลี่ยเพื่อร่วมรับภาระแน่นอน เพราะเห็นว่าวงเงินส่วนนี้ควรเกลี่ยคืนให้ประชาชนทุกภาคส่วนในรูปของการลด ต้นทุนค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่าเอฟที

ส่วนโครงสร้างค่าไฟใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ มั่นใจว่าจะโปร่งใสมากกว่าเดิม เพราะจะแสดงต้นทุนการผลิต ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะแยกกันและแสดงในใบแจ้งหนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งมาตรฐานบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจะต้องมี รูปแบบเดียวกัน สามารถเปิดเผยภาคประชาชนได้

“สกพ. อยู่ระหว่างการปรับค่าไฟฟ้าฐานใหม่ที่คาดว่าจะเสร็จได้ในช่วง ก.ค. นี้ ซึ่งจะทำให้บิลค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนในงวดต่อไปจะมีการปรับโฉมใหม่ ที่จะทำให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใสมากกว่าเดิม”

สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาต และประชาชนผู้ใช้พลังงานต่อการกำกับกิจการพลังงาน และการให้บริการสกพ. ว่าภายหลังการดำเนินงานของ สกพ. มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้มอบหมายให้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำการสำรวจ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการทำงานของหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วย ภาคประชาชน

ผู้รับใบอนุญาตกิจการไฟฟ้า นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สกพ. ประจำเขต รวมทั้งมีการสำรวจความคิดเห็นโดยออกแบบสอบถามไปทั่วประเทศ 7,000 ชุด และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกบางส่วน

ทั้งนี้ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจต่อการปรับ ปรุงพัฒนาการทำงานของ สกพ. เช่น การทำงานของ สกพ. ทั้งในแง่ภาพลักษณ์ ประสิทธิภาพ การคาดหวัง อยู่ในระดับปานกลาง คือได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2.48–3.10 จากคะแนนเต็ม 5 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้พลังงานมีความคาดหวังกับ สกพ. ในระดับค่อนข้างน้อย ทั้งเรื่องการดูแลค่าไฟฟ้า การรับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการมีความคาดหวังในระดับค่อนข้างสูง โดยต้องการให้ สกพ. มีการบริการให้เป็นระบบในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีบทบาทมากขึ้นในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าอื่น ๆ รวมทั้งต้องการเห็นการลดขั้นตอนในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะความซ้ำซ้อนในด้านเอกสาร เป็นต้น

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน  กล่าวว่า  นโยบายค่าไฟฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  90 หน่วยนั้นจะเริ่มใช้ในเดือน ก.ค. นี้ ซึ่งผู้ที่รับภาระคือประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว โดยเรื่องไฟฟรี 90 หน่วยมีภาระประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย.


ที่มา http://www.dailynews.co.th/web/index.cfm?page=content&categoryId=310&contentID=139890

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่