BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนการจัดการองค์ความรู้ Pr.BMA

Work Shop Smart Phone 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับิ Work Shop Smart Phone

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Work Shop Smart Phone Download ที่นี่

 

ขั้นตอนในการเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์

ขั้นตอนในการเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์

(รายการบ่ายนี้มีคำตอบ)


อ่านเพิ่มเติม...

 

การผลิตรายการโทรทัศน์

รายการวิทยุโทรทัศน์ ( Television Program ) เป็นรายการที่สถานีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ภาพให้แก่ผู้ชมโดยการจัดผังรายการให้ผู้ชมได้ทราบ มีลักษณะรายการเป็น ๓ ลักษณะ คือ

๑.รายการสด ( Live ProGram ) หมายถึง รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพสด ๆ แล้วออกอากาศแพร่ภาพในทันที รายการสดแบ่งออกเป็น ๒ แบบด้วยกัน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11