BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตลาดพร้าว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2539 7780 ต่อ 6907 ในวันและเวลาราชการ

เขตสะพานสูง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7134 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตประเวศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำลานกีฬาสำนักงานเขตประเวศ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149 ต่อ 6387 ในวันและเวลาราชการ

เขตคลองสาน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2438 1611 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/khlongsarn

-----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน) 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) บ1 จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 14 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตลาด กทม. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) สำนักงานตลาด กทม. เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokmarket.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740-2 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

-----------------                  (นักบุญ...กปส. รายงาน)


 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) บ1 จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 14 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตลาด กทม. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) สำนักงานตลาด กทม. เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokmarket.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 - 42 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

 

---------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)


 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตดินแดง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2245 2659 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางบอน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2450 3201 ต่อ 6130 ในวันและเวลาราชการ

เขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2214 3004 ต่อ 6306 ในวันและเวลาราชการ

-----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081 ต่อ 7411 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

บางกอกน้อยรับอาสาสมัครหลายอัตรา

นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11