BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ส.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

ราษฎร์บูรณะรับลูกจ้างหลายอัตรา

นางสไบทิพย์ เธียรวัฒนจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตธนบุรี ระหว่างวันที่ 11-22 ก.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5647 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 59 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น 3) ศาลาว่าการกทม.2  เขตดินแดง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2225 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระนคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 5578 ต่อ 6556 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิ.ย.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918-23 ต่อ 7134 –6 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 เพศชาย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 20–24 มิ.ย. 59  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 5279 ต่อ 5057 ในวัน เวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/khlongsarn

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11