BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระนคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 5578 ต่อ 6556 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิ.ย.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918-23 ต่อ 7134 –6 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 เพศชาย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 20–24 มิ.ย. 59  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 5279 ต่อ 5057 ในวัน เวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/khlongsarn

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตประเวศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำบ้านหนังสือแฟลตกทม. ประเวศ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 4) ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149 ต่อ 6387 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559

กทม.เปิดสอบบรรจุข้าราชการกว่า 200 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนรวม 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 - 29 มิ.ย. 59

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)แจ้งว่า สำนักงาน ก.ก. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจ และบริหารจัดการบริเวณแม้นศรี จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11