BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ดุสิตรับลูกจ้างหลายอัตรา

นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน  28 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

สวนหลวงรับอาสาสมัครลานกีฬา

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มี.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2322 6688 ต่อ 7087 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

บางเขนรับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2972 9960 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารวิเศษภักดี (ชั้น 1) วันที่ 20-24 มี.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666 ต่อ 5885 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

สำนักผังเมือง กทม. เปิดสอบบรรจุนักผังเมืองปฏิบัติการ 3 อัตรา

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักผังเมืองเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักผังเมือง ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 13–31 มี.ค. 60 โดยผู้สมัครต้องได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

กทม. รับแพทย์และพยาบาล  80 อัตรา

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 60

นายพิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 38 ตำแหน่ง ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ จำนวน 40 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11